Õigusaktid

KAITSELIIDU PÕHIKIRI

Seadused:

Kaitseväe korralduse seadus
Abipolitseiniku seadus
Erakorralise seisukorra seadus
Eriolukorra seadus
Hädaolukorraks valmisoleku seadus
Kaitseväeteenistuse seadus
Karistuseadustik
Kaitseliidu seadus
Politseiteenistuse seadus
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus

Korrad:

Kaitseväe mobilisatsiooni ettevalmistamise ja läbiviimise kord ning sõjalise valmisoleku astmed
Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise kord

Pädeva ülema poolt riigi sõjaliseks kaitsmiseks jõu kasutamise otsustamine rahuajal

Eesti Kaitseväe ohutuseeskirjad
Kaitseliidu vormiriietuse kirjeldus
Eesti Kaitseväe vormikandmise kord
Kaitseliidu liikmete poolt Kaitseliidu ja kaitseliitlaste isiklike relvade, laskemoona ja erivahendite politseitegevuses osalemisel kasutamise kord, Kaitseliidu tegevliikme elukohas Kaitseliidu ja isiklike relvade ning laskemoona hoidmise tingimuste ja kord
Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm
Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise ja tegevliikmeks oleku võimalikkuse asjaolude kindlakstegemise kord
Riigieelarvelises asutuses või ettevõttes töötava Kaitseliidu tegevliikme tööülesannete täitmisest vabastamise ja talle palgata puhkuse andmise kord
Tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise kord
Väljaõppe materjalid
Hädaolukorrast teavitamise kord ja nõuded edastatavale teabele

Määrustikud:

Distsiplinaarmäärustik
Garnisonimäärustik
Sisemäärustik
Rivimäärustik

Muud:

Kaitseväe põhimäärus
Põhja Kaitseringkonna põhimäärus
1. Jalaväebrigaadi põhimäärus

Nõuded väeüksuste reageerimiskiirusele, väljaõppe tasemele ja varustatusele
Kaitseliidu teenetemärkide kirjelduse ja statuudi kinnitamine
Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Aitäh lingikogu eest Põhja kompaniile!